Compromís per Santa Pola demana unes condicions laborals dignes per a les persones becàries

en castellano

Des de la seua primera regulació, ara fa més de 30 anys, les pràctiques externes en empreses es van justificar com una manera d’afavorir la incorporació de la joventut universitària al mercat de treball. No obstant això, el frau generalitzat de les pràctiques i la seua laxa regulació han creat una barrera d’entrada en el mercat laboral amb condicions de treball dignes, abocant a encadenar pràctiques, sense els drets laborals adequats i, en moltes ocasions, sense remuneració. D’esta manera, les pràctiques en empresa, en compte d’afavorir la inserció laboral, degraden l’accés de la joventut a l’ocupació i donen lloc al fenomen de les persones becàries en frau.

Per altra banda, la falta de control fa impossible conèixer el nombre real de persones becàries que es troben realitzant una pràctica en empreses d’Espanya. És a partir de 2013, i gràcies a que la justícia va obligar a les empreses a cotitzar a la Seguretat Social pels becaris que reberen contraprestació econòmica, quan tenim coneixement de les primeres dades: en 2013 hi havien 20.000 persones becàries cotitzant, i en 2015 la xifra pujava a 70.000, segons les dades del Ministeri d’Ocupació. Esta xifra només mostra una part d’estes persones, ja que exclou a totes aquelles amb una beca no remunerada.

A més, hi ha estudis de la Comissió Europea que indiquen que el 61% de les persones becàries a Espanya no reben una compensació econòmica per les seues pràctiques. Per tant, calculem que el nombre estimat de persones becàries cotitzants i no cotitzants en 2015 seria com a mínim de 180.000.

No obstant això, qualsevol xifra estimada quedaria per baix de la realitat si tenim en compte factors com ara que el 37% d’estes persones reconeix no haver signat cap tipus d’acord amb l’empresa. Tota esta manca d’estadístiques reflexa no només la poca importància que se’ls concedix, sinó la indefensió en la que es troben estes persones.

La precarització i la temporalitat impedixen el desenvolupament d’un projecte de vida independent: al 45% de les persones becades no se’ls oferixen contractes de treball, ni tan sols la renovació de la beca o estendre les pràctiques una vegada acabades; i per a un 73% d’elles, la remuneració de la seua beca no és suficient per a cobrir els costos bàsics de la seua vida.

Des de Compromís per Santa Pola volem contribuir a revertir esta situació injusta i presentem, al Ple de l’Ajuntament, una moció per a instar al Govern d’Espanya a que reforme les pràctiques externes en empreses, de manera que no es puguen superar en cap cas les 6 hores diàries de treball; s’establisca una remuneració econòmica obligatòria a les persones becàries per part de les empreses que, almenys, siga igual al Salari Mínim Interprofessional; es limite el nombre de persones becàries a un màxim del 5% del total de la plantilla de l’empresa o, en aquelles que compten amb menys de 10 treballadores i treballadors, a una sola persona; i es garantisca la rotació de les persones becàries entre els diferents llocs de treball de l’empresa que es corresponguen amb la seua titulació.

A més, també demanem que les i els estudiants de formació professional que hagen superat almenys la meitat del pla d’estudis, tinguen la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars mentre dure la seua formació; i promoure una normativa que fomente la contractació de persones amb beca després del període de pràctiques, fixant unes quotes que regulen el nombre de persones becàries que s’incorporaran a l’empresa amb un contracte laboral, una vegada finalitzades les pràctiques.

Per últim, instem a que es reglamente i es dote a l’administració de mitjans per a la creació d’un sistema estadístic que permeta monitoritzar les condicions dels convenis de pràctiques en empreses i el nombre real de becàries i becaris existents.

Enllaç per llegir la moció aquíDesde su primera regulación, hace ahora más de 30 años, las prácticas externas en empresas se justificaron como una forma de favorecer la incorporación de la juventud universitaria al mercado de trabajo. Sin embargo, el fraude generalizado de las prácticas y su laxa regulación han creado una barrera de entrada en el mercado laboral con condiciones de trabajo dignas, abocando a encadenar prácticas, sin los derechos laborales adecuados y, en muchas ocasiones, sin remuneración. De esta forma, las prácticas en empresa, en vez de favorecer la inserción laboral, degradan el acceso de la juventud al empleo y dan lugar al fenómeno de las persones becarias en fraude.

Por otra parte, la falta de control hace imposible conocer el número real de personas becarias que se encuentran realizando una práctica en empresas de España. Es a partir de 2013, y gracias a que la justicia obligó a las empresas a cotizar a la Seguridad Social por los becarios que recibieran contraprestación económica, cuando tenemos conocimiento de los primeros datos: en 2013 había 20.000 personas becarias cotizando, y en 2015 la cifra subía a 70.000, según los datos del Ministerio de Trabajo. Esta cifra solo muestra una parte de estas personas, ya que excluye a todas aquellas con una beca no remunerada.

Además, hay estudios de la Comisión Europea que indican que el 61% de las personas becarias en España no reciben una compensación económica por sus prácticas. Por tanto, calculamos que el número estimado de personas becarias cotizantes y no cotizantes en 2015 sería como mínimo de 180.000.

Sin embargo, cualquier cifra estimada quedaría por debajo de la realidad si tenemos en cuenta factores como por ejemplo que el 37% de estas personas reconoce no haber firmado ningún tipo de acuerdo con la empresa. Toda esta falta de estadísticas refleja, no solo la poca importancia que se les concede, sino la indefensión en la que se encuentran estas personas.

La precarización y la temporalidad impiden el desarrollo de un proyecto de vida independiente: al 45% de las personas becadas no se les ofrecen contratos de trabajo, ni tan solo la renovación de la beca o extender las prácticas una vez acabadas; y para un 73% de ellas, la remuneración de su beca no es suficiente para cubrir los costes básicos de su vida.

Desde Compromís per Santa Pola queremos contribuir a revertir esta situación injusta y presentamos, al Pleno del Ayuntamiento, una moción para instar al Gobierno de España a que reforme las prácticas externas en empresas, de forma que no se puedan superar en ningún caso las 6 horas diarias de trabajo; se establezca una remuneración económica obligatoria a las personas becarias por parte de las empresas que, al menos, sea igual al Salario Mínimo Interprofesional; se limite el número de personas becarias a un máximo del 5% del total de la plantilla de la empresa o, en aquellas que cuenten con menos de 10 trabajadoras y trabajadores, a una sola persona; y se garantice la rotación de las personas becarias entre los diferentes puestos de trabajo de la empresa que se correspondan con su titulación.

Además, también pedimos que las y los estudiantes de formación profesional que hayan superado al menos la mitad del plan de estudios, tengan la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares mientras dure su formación; y promover una normativa que fomente la contratación de personas con beca después del periodo de prácticas, fijando unas cuotas que regulen el número de personas becarias que se incorporarán a la empresa con un contrato laboral, una vez finalizadas las prácticas.

Por último, instamos a que se reglamente y se dote a la administración de medios para la creación de un sistema estadístico que permita monitorizar las condiciones de los convenios de prácticas en empresas y el número real de becarias y becarios existentes.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *