Pacte de govern

PACTE DE GOVERN DE SANTA POLA ENTRE EL PSOE-PSPV, CIUDADANOS, COMPROMÍS, Sí SE PUEDE SANTA POLA I EUPV

1554594_946004442087793_8340153222761910141_n

Les formes amb què ha governat l’equip del PP durant els passats dotze anys han propiciat que en les passades eleccions locals, celebrades el 24 de maig de 2015, haja perdut la seua majoria absoluta, en aconseguir 9 regidors, enfront dels 12 de la resta d’organitzacions polítiques.

El comportament i maneres de governar personalistes de tot aquest període ha impossibilitat que el PP puga pactar amb cap altre grup, i ha facilitat que hi haja una entesa entre tots els altres partits per tal d’acabar amb una política d’imposició i falta de diàleg que en res afavoreix la democràcia ni al poble de Santa Pola.

Com a conseqüència, es constitueix un equip de govern amb majoria qualificada, format per 4 regidors del PSOE, 2 de Ciutadans, 3 de Compromís, 1 de Sí se puede i 1 d’Esquerra Unida del País Valencià, que ha de garantir l’estabilitat necessària per a desenvolupar un programa marc comú en base a les coincidències programàtiques dels respectius programes electorals.

A Alacant, a 12 de Juny de 2015, els sotasignats, caps de llistes a les passades eleccions municipals de les formacions polítiques participants en aquest acord, acorden proposar als seus òrgans de direcció i assemblees locals el següent PROGRAMA MARC COMÚ per establir un acord d’estabilitat i bon govern a l’Ajuntament de Santa Pola:

PROGRAMA MARC COMÚ

1. SERVEIS SOCIALS I OCUPACIÓ

• Donar suport amb màxima prioritat a la ciutadania en perill d’exclusió centralitzant tots els esforços en els serveis socials municipals en coordinació amb les ONG de l’àrea, i assessorar i donar suport a les famílies sense habitatge o en risc de desnonament.

• Regular de manera transparent totes les contractacions laborals, fins i tot les de col·laboració social, mitjançant una comissió composta pels diferents grups polítics i sindicats.

• Establir un pla de xoc contra l’atur, en col·laboració amb tots els sectors implicats.

• Crear ofertes d’ocupació per a Serveis Socials, dotant-les de la major estabilitat possible, amb criteris tècnics, no polítics, per a desterrar el clientelisme.

• Acabar i implantar la relació de llocs de treball de l’ajuntament amb la col·laboració dels sindicats.

2. AUDITORIA

• Estudi i valoració d’auditories que convinga dur a terme a proposta dels responsables de les diferents àrees.

• Exposar els ingressos i despeses de l’ajuntament i del seu deute públic a la pàgina web de l’Ajuntament.

3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

• Desenvolupar el Reglament d’Informació i Participació ciutadana, per tal de facilitar l’accés a la informació i la col·laboració de la ciutadania perquè puga auditar les diferents àrees municipals i participar amb la seua opinió en el govern del seu poble.

• Establir Pressupostos Participatius.

• Activar Taules d’Associacions.

4. TRANSPARÈNCIA

• Generació d’espais públics per a exhibir publicitat institucional.

• Regulació de la publicitat institucional.

• Retransmissió televisiva dels Plens.

• Publicar els sous públics de tots els membres de la corporació.

• Donar compte de totes les despeses de l’ajuntament mitjançant el seu portal de transparència.

5. PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA

• Paralització i regulació del Pla General d’Urbanisme per a una planificació sostenible del territori que conserve el paisatge, i immobilitzar els projectes no desenvolupats per a àrees d’interès.

• Desenvolupament de plans sostenibles amb el medi natural.

• Potenciar un pla integral de protecció del Cap, la serra i altres zones importants mediambientalment parlant.

6. EDUCACIÓ

• Gestionar la construcció del segon col·legi i l’institut, tots dos públics, a la zona del Gran Alacant, així com la reconstrucció del CEIP Hispanitat.

• Assegurar el manteniment dels centres educatius.

• Dotació dels serveis socials necessaris per a Gran Alacant.

7. CULTURA

• Seguir aprofitant les ajudes externes d’altres administracions

• Dotar de mitjans humans i materials la regidoria d’igualtat, garantir la continuïtat i millora dels plans d’igualtat municipal i de l’ajuntament, fomentar l’ús d’un llenguatge no sexista, analitzar la realitat municipal sempre amb dades desagregades per sexe, vigilar la igualtat de drets, promoure la igualtat real en totes les regidories i serveis municipals, i defensar els drets específics de les ciutadanes i l’atenció deguda a les víctimes de violència de gènere.

• Normalitzar el valencià fomentant el seu ús i ensenyament amb una política de suport constant, i especialment en les seues manifestacions públiques i oficials.

• Posada en valor del nostre patrimoni cultural: Arqueologia, Museus, Tradicions culturals.

• Fomentar i impulsar les associacions culturals.

• Eliminar tota activitat que puga generar maltractament animal als actes festius.

8. SERVEIS PÚBLICS

• Estudi i valoració de possible remunicipalització de serveis públics, com el clavegueram o el servei de neteja.

• Realitzar un seguiment real de la neteja per mitjà de la Comissió de Neteja de la localitat.

• Finalitzar la construcció de la Piscina Municipal

• Sol·licitar a foment la millora de la N332 al seu pas pel nostre terme municipal.

• Creació d’horts ecològics urbans

• Desenvolupament d’Infraestructures necessàries en Gran Alacant.

• Estudiar i dur a terme la re-ordenació viària que siga necessària.

9. ACCESSIBILITAT I SANITAT

• Avançar cap a una Santa Pola 100% accessible en edificis públics i adaptació per a fer-los accessibles de parcs, infraestructura viària i serveis públics.

• Consolidar el servei vespertí de pediatria i ampliar la dotació de sanitat amb altres serveis necessaris en Gran Alacant.

• Habilitació d’un centre sociosanitari per a les associacions vinculades a la salut i cures de la gent gran, amb suport de l’administració pública.

10. TURISME

• Elaborar un Pla Integral de turisme: mediambiental, esportiu, de salut, cultural, accessible …

• Fomentar el lloguer turístic.

11. JOVENTUT, ESPORT I OCI

• Potenciar el Consell de Joventut perquè siguen els joves els que decideixen sobre les seues necessitats.

• Estudiar l’establiment d’una zona d’oci juvenil lligada a diferents activitats

• Revitalització de la zona centre.

• Organització de diferents proves esportives durant tot l’any.

• Escoles esportives municipals en les que es realitze una posada en valor de tot tipus d’activitat esportiva, amb projecció de futur. Multiesport.

• Esport nàutic. Prestar especial interès als esports nàutics, donat el nostre potencial en aquest tipus d’activitat.

12. COMERÇ

• Fomentar el xicotet comerç.

• Desenvolupar plans d’integració comercial amb l’entorn urbà amb la participació dels sectors afectats.

• Establir zona d’estacionament regulat en els voltants del Mercat central i estudiar si escau en altres zones de la localitat.

13. SUBVENCIONS, CONVENIS I AJUDES

• Criteris transparents i igualitaris en la concessió d’ajudes a les diferents associacions.

• Igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania.

• Dotació pressupostària per a la cooperació al desenvolupament del 0,7%.

14. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

• Santa Pola municipi en contra del TTIP (VALORACIÓ)

• Mantenir Santa Pola, com a municipi Lliure de Desnonaments

ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I COMPETÈNCIES

1. L’Alcaldessa serà l’alcaldable del Partido Socialista Obrero Español, Na Yolanda Seva Ruiz, elegida per unanimitat pels regidors i regidores dels grups signants del pacte. Amb aquesta finalitat els regidors i regidores electes de les cinc formacions donaran suport amb el seu vot a l’esmentada candidata a la sessió constituent del dia 13 juny 2015.
2. Els tinents d’alcalde seran quatre, 1 per cada formació de la resta de signants d’aquest pacte.
3. La Junta de Govern estarà formada per l’alcaldessa, els 4 tinents d’alcalde i un representant del Partit Popular, fins a un total de 6 membres.
4. Independentment de qualssevol altres que l’alcalde poguera delegar, recauran en la Junta de Govern les següents atribucions:
a) Aprovar l’oferta d’ocupació pública, aprovar les bases de selecció de personal per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques (Art. 21, Apartat g. Llei 7/1985. Modificació operada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril).
b) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com les dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització (Ibídem, apartat j).
c) Contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 8 milions d’Euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost de primer exercici i la quantia assenyalada.
d) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan la Junta de govern siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el Pressupost (Ibídem apartat o).
e) L’adquisició de béns o drets quan el valor no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 4 milions d’Euros, així com l’alienació del patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia indicada en els següents supòsits:
– La de béns immobles, sempre que estiga prevista en el pressupost.
– La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobe prevista en el pressupost.
5. Les comissions informatives estaran constituïdes per 11 membres segons distribució ponderada del Ple, establint com a mínim 1 per cada un dels partits polítics que han obtingut representació. Estaran presidides pels corresponents regidors delegats de les àrees que s’establisquen.
6. S’assignarà una dedicació exclusiva a cada grup municipal constituït. Es reservarà una dedicació exclusiva a l’Alcaldia. Les restants, fins a arribar al límit legal màxim, es reservaran fins que es decidisca a la Junta de Portaveus. No serà imprescindible cobrir-les totes.
7. Es nomenarà 1 secretari per a l’alcaldia, i 6 secretaries de grup municipal, amb el que queda cobert el màxim que permet la llei.
8. Es consensuaran els llocs tècnics i d’assessoria imprescindibles per al bon funcionament de l’administració i gestió públiques.
9. Amb caràcter general, en el desenvolupament de la gestió municipal es consensuaran els temes no inclosos en aquest pacte en què pogueren sorgir discrepàncies, evitant prendre acords unilateralment o amb el suport d’una altra força política si fóra necessària per a obtenir la majoria requerida.

10. Es crearà una Comissió de Seguiment, formada per dues persones de cada grup polític i possible participació de persones diferents dels càrrecs electes, per tal d’analitzar el compliment dels presents acords i de resoldre les discrepàncies que puguen sorgir en l’exercici de les accions de govern. La dita comissió es reunirà, com a mínim, cada tres mesos i sempre que ho demane una de les forces polítiques signants del present document.

11. Els regidors dels següents partits exerciran les següents àrees de govern, que podran intercanviar-se entre membres del seu propi grup municipal:

YOLANDA SEVA RUIZ ocuparà la ALCALDIA que abasta les següents àrees:
• Alcaldia i Relacions Institucionals
• Policia, Seguretat Ciutadana, Trànsit i Ocupació via pública.

LORENZO ANDREU CERVERA exercirà la regidoria Ocupació i Acció Social que abasta les següents àrees
• Serveis Socials
• Ocupació, Agència de Desenvolupament Local
• Accessibilitat

MARÍA DOLORES TOMÀS LÓPEZ exercirà la regidoria d’Educació i Esports que abasta les següents àrees
• Educació
• Joventut
• Esports
• Sanitat

ANTONIO POMARES CATALÁ exercirà la Regidoria de Contractació i Recursos Humans que abasta les següents àrees
• Personal
• Contractació
• Patrimoni
• Obertures

IGNACIO JOSÉ SOLER MARTÍNEZ exercirà la Regidoria d’Hisenda que abasta les següents àrees
• Hisenda
• Pesca
• Indústria

FRANCISCO JOSÉ SOLER SEMPERE exercirà la Regidoria Infraestructures i Serveis Públics que abasta les següents àrees
• Infraestructures
• Serveis Públics
• Foment
• Cementiris
• Parcs i Jardins

ALEJANDRO ESCALADA VILLANUEVA exercirà la regidoria de Sostenibilitat que abasta les següents àrees
• Urbanisme
• Medi ambient (Gestió de residus. Eco- Parc)
• Territori

ANA ANTÓN RUIZ exercirà la regidoria de Cultura que abasta les següents àrees
• Cultura
• Festes
• Normalització Lingüística

FRANCISCO VICENTE CARBONELL GARCÍA exercirà la regidoria d’Organització, Gestió i Atenció ciutadana que abasta les següents àrees:
• Governació i Règim Interior
• Estadística i Padró Municipal
• Atenció Ciutadana
• Gestió i Normalització Documental
• Administració Electrònica, Portal de Transparència i Procés de Dades
• Comunicació institucional i Premsa
• Arxiu Municipal

MARÍA DE LAS MERCEDES LANDA SASTRE exercirà la regidoria de Turisme que abasta les següents àrees
• Desenvolupament de programes turístics
• Turisme
• Platges
• Gestió de la Qualitat de Platges

SAMUEL ORTIZ PEREZ exercirà la regidoria d’Igualtat, participació i serveis a la ciutadania que abasta les següents àrees
• Igualtat, integració i diversitat
• Participació ciutadana
• Comerç- Mercats i mercats ambulants
• Agricultura
• 3ª Edat
• Comissió desnonaments

A Alacant, 12 de juny de 2015

Yolanda Seva Ruiz Ignacio José Soler Martínez Alejandro Escalada Villanueva María de las Mercedes Landa Sastre Samuel Ortíz Pérez
PSOE-PSPV CIUDADANOS COMPROMÍS SÍ SE PUEDE SANTA POLA EUPV

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *