Compromís s’oposa a la venda de la parcel•la 2.9 de Gran Alacant per a ús hoteler

Com és costum on governa aquest partit popular, ens assabentem per la premsa local, i no pels mitjans oficials als que tenen dret tots els representants del poble, que l’ajuntament vol vendre una parcel•la municipal al Gran Alacant.
Es tracta exactament de la 2.9, que és on es troba en aquests moments la torre de telecomunicacions, era un possible futur punt verd de la zona, i ara mateix és el solar on s’emmagatzema en Gran Alacant el material del servei d’obres d’aquest ajuntament, davant la urbanització El Faro.
Aquesta parcel•la en perill de privatització i urbanització immediates també limita amb la Serra, pel que qualsevol actuació urbanística que es puga realitzar hauria d’anar precedida d’un estudi d’impacte sobre el medi ambient, perquè el que es fera fóra sostenible.
Però veient les ganes que aquest equip de govern té de convertir la Serra en un espai “periurbà”, com hem vist al mirador del far, tristament maltractat, res no ens estranya que segueixen omplint de formigó o enrajolant els nostres espais naturals.
A més, ens desprenem d’una part més dels nostres béns públics municipals, cada vegada més escassos, i no per a ús dels veïns del poble. Aquesta parcel•la estava destinada en el pla general a usos dotacionals i de servei públic (SIPS) , entre els quals pot estar un hotel, però també sempre que es justifique que siga d’interès públic per al municipi, i no li veiem l’interès a un hotel en zona de serra, zona que es va reduint cada vegada més amb diverses excuses .
Compromís s’oposarà a aquesta venda, i instarà a l’equip de govern a abandonar la seua política hotelera maldestra, erràtica i improductiva, i a fer efectiva una altra política hotelera al municipi que pose en valor les instal•lacions abandonades o infrautilitzades i que resolga vertaderament i amb sentit comú aquesta tan cridanera mancança d’un poble turístic.
——————————————————————————————————-

Como es costumbre en donde gobierna este partido popular, nos enteramos por la prensa local, y no por los medios oficiales a los que tienen derecho todos los representantes del pueblo, de que el ayuntamiento quiere vender una parcela municipal en el Gran Alacant.
Se trata exactamente de la 2.9, que es donde se encuentra en estos momentos la torre de telecomunicaciones, era un posible futuro punto verde de la zona, y ahora mismo es el solar donde se almacena en Gran Alacant el material del servicio de obras de este ayuntamiento, frente a la urbanización El Faro.
Esta parcela en peligro de privatización y urbanización inmediatas también linda con la Sierra, por lo que cualquier actuación urbanística que se pueda realizar debería ir precedida de un estudio de impacto sobre el medio ambiente, para que lo que se hiciera fuera sostenible.
Pero viendo las ganas que este equipo de gobierno tiene de convertir la Sierra en un espacio “periurbano”, como hemos visto en el mirador del faro, tristemente maltratado, nada nos extraña que sigan llenando de hormigón o alicatando nuestros espacios naturales.
Además, nos desprendemos de una parte más de nuestros bienes públicos municipales, cada vez más escasos, y no para uso de los vecinos del pueblo. Esta parcela estaba destinada en el plan general a usos dotacionales y de servicio público (S.I.P.S), entre los cuales puede estar un hotel, pero también siempre que se justifique que sea de interés público para el municipio, y no le vemos el interés a un hotel en zona de sierra, zona que se va reduciendo cada vez más con diversas excusas.
Compromís se opondrá a esta venta, e instará al equipo de gobierno a abandonar su política hotelera torpe, errática e improductiva, y a hacer efectiva otra política hotelera en el municipio que ponga en valor las instalaciones abandonadas o infrautilizadas, y que resuelva verdaderamente y con sentido común esta tan llamativa carencia de un pueblo turístico.

Federico Zaragoza Alberich, portaveu del Grup Municipal

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *