970038_580141352007439_363586416_nSegons el mateix ajuntament de Santa Pola, el Molí de la Calera és un edifici construït com a molí de vent el 1771 per a abastir de la farina necessària els llars de Santa Pola. En els seus voltants es trobava una calera (a la que deu el seu nom) que s’utilitzava per a la producció de calç de forma tradicional.
Té dues portes, orientades al nord i al sud, per a prevenir el perill que suposaven les aspes i per a habilitar l’una o l’altra segons d’on bufara el vent. La distribució interior comprenia dos plantes i en la part de baix es trobava un magatzem. En la xicoteta esplanada de davant hi havia una era per a estendre els cereals. L’aigua es pujava al molí en cànters a lloms de cavalleries.
La seua estructura cilíndrica pot confondre: el també anomenat Molí del Rot es trobava en un estat tan ruïnós que provocà que alguns consideraren aquest molí com una altra torre vigia com la d’Escaletes, amb el nom de la Galera, possiblement per influència del nom del barranc de la Calera, que té al costat. La proximitat del lloc on s’extreia la calç justifica aquest altre nom. No es tracta doncs d’una torre de guaita més, com la d’Escaletes, però probablement, sense esser medieval, sí és un dels edificis civils més antics de Santa Pola, llevat de les torres de vigilància medievals o del castell renacentista, i una de les escassíssimes mostres d’edificis del poble anteriors al segle XIX.
Entre els anys 1999 i 2001 l’ajuntament va reposar la teulada cónica que té hui per a recordar el seu ús passat, i es va pensar inclús en dotar-lo d’aspes decoratives que funcionarien amb un motor, malgrat que això no es va fer mai. Al mateix temps es va condicionar l’entorn per a que es puguera utlitzar com a racó d’esplai per la població.
En l’actualitat, el lloc està abandonat. El quiosquet que hauria de ser un bar no té ús. Alguns amics de l’alié han furtat el cobre dels llums i de la totalitat de la instal•lació elèctrica, deixant cables penjant dels postes i runes del que era la instal•lació. Ja no hi ha il•luminació, el tendit dels cables de la qual, mal fet a través de la serra, va suposar fa anys problemes amb el SEPRONA. Les papereres apareixen freqüentment plenes a rebosar, perquè ningú les buida, l’ajardinament està així mateix abandonat, però sí hi ha persones que visiten i aprecien el paratge i les seues vistes com de les més boniques del poble.
El paratge de la Calera, com està en l’actualitat, passarà a ser un record més del que era Santa Pola, perquè el pla d’urbanisme aprovat en solitari pel PP en 2006 preveu construir blocs de pisos als seus voltants, els quals no s’han construït a causa de l’afonament de la economia de la bambolla immobiliària, i, en eixa mateixa línia, no pareix que a ningú l’interesse mantenir-lo en bones condicions d’ús i gaudiment per la població.
Vam demanar amb data de 27 de maig que es reparara el gran forat que el molí té en la teulada. El dia del ple del 28 de juny la regidora de cultura, responsable de l’edifici, encara no estava assabentada que el molí tenia el sostre trencat. El dimecres 3 de juliol encara no s’havia fet res.
Abandonem la nostra història. Abandonem les nostres arrels. Evitem que el turisme que ve al poble cercant el sol i la platja gaudixca d’altres motivacions culturals. I, en el moment en què, com pensen alguns que ocorrerà, passe la crisi de la construcció, rodejarem el molí d’edificis. Mentrestant, deixem que es caiga de vell.
Una volta més, no ens pareix que siga el que cal fer si volem donar-li vida a Santa Pola i atraure visitants durant tot l’any.
Federico Zaragoza Alberich. Portaveu de Compromís Per Santa Pola

UN MOLINO ABANDONADO
Según el propio ayuntamiento de Santa Pola, El Molino de la Calera es un edificio construido como molino de viento en 1771 para abastecer de la harina necesaria a los hogares de Santa Pola. En sus alrededores se encontraba una calera (a la que debe su nombre) que se utilizaba para la producción de cal de forma tradicional.
Tiene dos puertas, orientadas al norte y al sur, para prevenir el peligro que suponían las aspas y para habilitar una u otra según de donde soplara el viento. La distribución interior comprendía dos plantas y en la parte de abajo se encontraba un almacén. En la pequeña explanada de delante había una era para extender los cereales. El agua se subía al molino en cántaros a lomos de caballerías.
Su estructura cilíndrica puede confundir: el también llamado Molino del Rot se encontraba en un estado tan ruinoso que provocó que algunos consideraron este molino como otra torre vigía como la de Escaletes, con el nombre de la Galera, posiblemente por influencia del nombre del barranco de la Calera, que tiene al lado. La proximidad del lugar donde se extraía la cal justifica este otro nombre. No se trata pues de una torre de vigilancia más, como la de Escaletes, pero probablemente, sin ser medieval, sí es uno de los edificios civiles más antiguos de Santa Pola, salvo las torres de vigilancia medievales o del castillo renacentista, y una de las escasísimas muestras de edificios del pueblo anteriores al siglo XIX.
Entre los años 1999 y 2001 el ayuntamiento repuso el tejado cónico que tiene hoy para recordar su uso pasado, y se pensó incluso en dotarlo de aspas decorativas que funcionarían con un motor, aunque esto no se hizo nunca. Al mismo tiempo se acondicionó el entorno para que se pudiera utlizar como rincón de esparcimiento para la población.
En la actualidad, el lugar está abandonado. El chiringuito que debería ser un bar no tiene uso. Algunos amigos de lo ajeno han robado el cobre de las luces y de la totalidad de la instalación eléctrica, dejando cables colgando de los postes y escombros de lo que era la instalación. Ya no hay iluminación, el tendido de los cables de la cual, mal hecho a través de la sierra, supuso hace años problemas con el SEPRONA. Las papeleras aparecen frecuentemente llenas a rebosar, porque nadie las vacía, el ajardinamiento está asimismo abandonado, pero sí hay personas que visitan y aprecian el paraje y sus vistas como de las más bonitas del pueblo.
El paraje de la Calera, como está en la actualidad, pasará a ser un recuerdo más de lo que era Santa Pola, porque el plan de urbanismo aprobado en solitario por el PP en 2006 prevé construir bloques de pisos en sus alrededores, los cuales no se han construido debido al hundimiento de la economía de la burbuja inmobiliaria, y, en esa misma línea, no parece que a nadie le interese mantenerlo en buenas condiciones para uso y disfrute por la población.
Pedimos con fecha de 27 de mayo que se reparara el gran agujero que el molino tiene en el tejado. El día del pleno del 28 de junio la concejala de cultura, responsable del edificio, aún no estaba enterada de que el molino tenía el techo roto. El miércoles 3 de julio aún no se había hecho nada.
Abandonamos nuestra historia. Abandonamos nuestras raíces. Evitamos que el turismo que viene al pueblo buscando el sol y la playa disfrute de otras motivaciones culturales. Y, en el momento en que, como piensan algunos que ocurrirá, pase la crisis de la construcción, rodearemos el molino de edificios. Mientras tanto, dejamos que se caiga de viejo.
Una vez más, no nos parece que sea lo que hay que hacer si queremos darle vida a Santa Pola y atraer visitantes durante todo el año.
Federico Zaragoza Alberich. Portaveu de Compromís Per Santa Pola