DEU PROPOSTES

LA MAJOR DESOCUPACIÓ DE LA HISTÒRIA, SENSE PRESSUPOSTOS MUNICIPALS, I AMB UN AJUNTAMENT QUE NO ESTÀ A L’ALTURA DE LES CIRCUMSTÀNCIES.

Tant a nivell de tot l’Estat (6.202.000 aturats i aturades), com a nivell local (3.459 persones al mes d’abril), hem aconseguit xifres que mai s’havien donat en la nostra història des de l’inici de la democràcia.

I no tenim pressupostos municipals. Amb un IBI incrementat en més d’un 14 % en el passat any, els nostres governants són incapaços de poder portar el pressupost del 2013 a aprovar. No ens valen les promeses, necessitem prendre accions com més prompte millor davant de la conjuntura que ens toca viure. Tots els grups polítics hem de ser partícips en estos mals moments, i no com fins ara, que pareix que només existixen ells, i que han obviat a tots els grups de l’oposició.

I com no hi ha pressupostos, no es prenen mesures. Poden agrair a algunes associacions que estan realitzant accions socials l’esforç que estan fent. Però no és això. En estes situacions, l’Ajuntament ha de capitanejar totes les accions i pal•liar en la mesura que es puga el patiment dels que ho estan passant malament.

I des d’ací, volem proposar –repetir, hauríem de dir, perquè no són noves- les accions següents:

1) Eliminar els “assessors” de l’equip de govern, que no assessoren de res, per a dotar partides socials.
2) Pressupostos de festes, al mínim. Els luxes per a quan passem el forat. Els diners que s’hi dedicaven, per a dotar partides socials.
3) Fires nacionals i internacionals = 0. Eixos viatges no han donat resultat. Els diners que es gastaven, per a partides socials. Les despeses de dietes, al mínim imprescindible.
4) Racionalització de l’ADL, redimensionant-la d’acord amb objectius i resultats de valor afegit que obté Santa Pola. El que tinga un resultat positiu per a Santa Pola, que es mantinga, i el que no, que es decidisca què fer.
5) Implicar la gent de peu en objectius. No podem llançar Santa Pola a ser una vila turística puntera mentres hi haja tanta brutícia de gossos i fems en els nostres carrers. Ha d’estar tot impecable si volem tindre turistes tot l’any. Si no s’aconseguix implicar a tot el poble en això, mai ho podrem aconseguir.
6) Implicar l’Ajuntament en les necessitats dels desnonats i desnonades, a fi d’intentar afavorir en el que podem el que aconseguisquen mantindre sa casa o posar una altra a la seua disposició.
7) Implicar els Servicis Socials en un macroprojecte perquè ningú puga deixar de realitzar tres menjars al dia en Santa Pola.
8) Facilitar les condicions perquè, com si fórem tots u, la roba, sabates, utensilis, mobles, que uns puguen desprendre’s d’ells, puguen ser aprofitats dignament per altres.
9) Estudi dels pagaments que no puguen realitzar els ciutadans amb problemes, perquè d’acord amb els servicis socials, se’ls done un termini adequat, revisable i ampliable.
10) Que per una mesa, amb representació de tots els grups polítics, passen tots els gastos a realitzar, i es determinen els gastos imprescindibles i els que no han de realitzar-se en estos moments.
Però cal fer-ho ja.

EL MAYOR PARO DE LA HISTORIA, SIN PRESUPUESTOS MUNICIPALES, Y CON UN AYUNTAMIENTO QUE NO ESTÁ A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

Tanto a nivel de todo el Estado (6.202.000 parados), como a nivel local (3.469 personas en el mes de marzo), hemos conseguido cifras que nunca se habían dado en nuestra historia desde el inicio de la democracia.

Y no tenemos presupuestos municipales. Con un IBI incrementado en más de un 14% en el pasado año, nuestros gobernantes son incapaces de poder llevar el presupuesto del 2013 a aprobar. No nos valen las promesas, necesitamos ejecutar acciones cuanto antes ante la coyuntura que nos toca vivir. Todos los grupos políticos debemos ser partícipes en estos malos momentos, y no como hasta ahora, que parece que sólo existen ellos, y que han obviado a todos los grupos de la oposición.

Y como no hay presupuestos, no se toman medidas. Pueden agradecer a algunas asociaciones que están realizando acciones sociales el esfuerzo que están haciendo. Pero no es eso. En estas situaciones, el Ayuntamiento debe capitanear todas las acciones y paliar en la medida de lo posible el sufrimiento de los que lo están pasando mal.

Y desde aquí, queremos proponer -repetir, deberíamos decir, porque no son nuevas- las acciones siguientes:

1) Eliminar los “asesores” del equipo de gobierno, que no asesoran de nada, para dotar partidas sociales.
2) Presupuestos de fiestas, al mínimo. Los lujos para cuando pasemos el agujero. El dinero que se dedicaban, para dotar partidas sociales.
3) Ferias nacionales e internacionales = 0. Esos viajes no han dado resultado. Dinero que se gastaban, para partidas sociales. Los gastos de dietas, al mínimo imprescindible.
4) Racionalización de la ADL, redimensionándola de acuerdo con objetivos y resultados de valor añadido que obtiene Santa Pola. El que tenga un resultado positivo para Santa Pola, que se mantenga, y el que no, que se decida qué hacer.
5) Implicar a la gente de a pie en objetivos. No podemos lanzar Santa Pola a ser una villa turística puntera mientras haya tanta suciedad de perros y basura en nuestras calles. Debe estar todo impecable si queremos tener turistas todo el año. Si no se consigue implicar a todo el pueblo en esto, nunca lo podremos conseguir.
6) Implicar al Ayuntamiento en las necesidades de los desahuciados y desahuciadas, a fin de intentar favorecer en lo que podamos que consigan mantener su casa o poner otra a su disposición.
7) Implicar a los Servicios Sociales en un macroproyecto para que nadie pueda dejar de realizar tres comidas al día en Santa Pola.
8) Facilitar las condiciones para que, como si fuéramos todos uno, la ropa, zapatos, utensilios, muebles, de los que unos puedan desprenderse puedan ser aprovechados dignamente por otros.
9) Estudio de los pagos que no puedan realizar los ciudadanos con problemas, para que de acuerdo con los servicios sociales, se les dé un plazo adecuado, revisable y ampliable.
10) Que por una mesa, con representación de todos los grupos políticos, pasan todos los gastos a realizar, y se determinan los gastos imprescindibles y los que no deben realizarse en estos momentos.

Pero hay que hacerlo ya.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *